Regulament de organizare

Vizualizare in format PDF…

REGULAMENT DE ORGANIZARE

AL PROGRAMULUI

„I Love Lipatti – Junior”

2023

 

 1. Dispoziții generale

 

Art.1. Centrul Cultural Casa Artelor Dinu Lipatti este un serviciu public al Municipiului Bucureşti, persoană juridică de drept public, finanţată de la bugetul local al Municipiului Bucureşti şi din venituri proprii, înfiinţată prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

 

Art.2. Sediul Casei Artelor Dinu Lipatti este în Bd. Lascăr Catargiu nr.12, sector 1, Bucureşti.

 

Art.3. Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 15 din 31.01.2023 au fost aprobate tarifele Casei Artelor Dinu Lipatti privind organizarea Cursurilor de pian clasic din cadrul Programului „I Love Lipatti – Junior”.

 

Art.4. În sensul prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, se descriu următorii termeni

Organizator – Centrul Cultural Casa Artelor Dinu Lipatti;

Profesor – persoană cu pregătire de specialitate care susține Cursurile de pian;

Cursant – persoană fizică minoră, reprezentată de unul dintre părinți sau tutore sau persoană fizică majoră, care a împlinit vârsta de 18 ani care participă la cursurile de pian;

Programul – Programul “I love Lipatti – Junior”;

Curs de pian – ansamblul mai multor ședințe sau ore individuale de pian;

Ședință sau oră de pian – perioada de timp alocată exclusiv unei întâlniri de studiu individual a cursantului cu profesorul;

An de studiu – anul calendaristic, calculat de la data înscrierii și până la data împlinirii perioadei de un an, în care cursantul alege mai multe abonamente al căror cumul acoperă anul respectiv;

Abonament – varianta aleasă de cursant pentru desfășurarea cursurilor din punct de vedere al numărului de ore și al frecvenței, pentru o perioadă de timp determinată, respectiv o lună sau trimestrială în timpul unui an calendaristic de studiu.

 

 1. Descrierea Programului

Art.5. Centrul Cultural Casa Artelor Dinu Lipatti își propune prin organizarea Programului “I Love Lipatti – Junior” desfășurarea de cursuri de pian clasic dedicate copiilor și tinerilor, care să le insufle dragostea față de Muzică și față de Arta clasică.

Art.6. Cursurile de pian vor fi susținute de către pedagogi cu pregătire de specialitate și vor avea loc în Saloanele Casei Lipatti – pe pianul electric Yamaha pentru începători și intermediari și pe pianul Steinway pentru avansați.

Art.7. În cadrul Programului, în funcție de rezultatele obținute de cursanți, aceștia vor fi incluși în cadrul Evenimentelor culturale ale Casei Artelor Dinu Lipatti.

 

 • Scopul și obiectivele

Art.8. Prin organizarea Programului „I Love Lipatti – Junior”, Casa Artelor Dinu Lipatti îndeplinește trei obiective:

 1. își aduce contribuția în domeniul educației permanente și realizează educația prin cultură în rândul tinerei generații,
 2. promovează arta clasică românească și universală,
 3. promovează creația și personalitatea marelui pianist, compozitor și profesor Dinu Lipatti.

Art.9. Astfel, Casa Artelor Dinu Lipatti răspunde nevoilor comunității din care face parte și îndeplinește obiectivele generale ale instituției, de educație și de promovare a patrimoniului cultural național și universal și de creare a unui mediu de libertate a expresiei artistice.

Art.10. Casa Artelor Dinu Lipatti susține educația, mai ales în rândul spectatorilor foarte tineri, încurajând formarea unei noi generații de tineri artiști și dezvoltarea unui public competent cultural.

Art.11. Beneficiarii direcți ai programului vor fi cursanții, dar și spectatorii Casei Artelor Dinu Lipatti, care se vor bucura de produsul artistic final – Recitalurile din cadrul acestui Program.

Art.12. Programul va crea oportunități pentru artiștii profesioniști, formatori și pedagogi din domeniul Artelor clasice, care vor oferi cunoștințele lor unei noi generații.

 

 1. Condiții de participare

Art.13. Cursurile de pian din cadrul Programului „I Love Lipatti – Junior” se adresează copiilor și tinerilor, indiferent de nivelul de studii muzicale anterioare (începător, intermediar, avansat), în limita locurilor disponibile.

Art.14. În urma examinării realizate de către profesorul de specialitate în cadrul preselecției gratuite, se va proceda la acceptarea sau respingerea candidatului în funcție de criterii specifice absolut necesare domeniului (auz, simț ritmic) și încadrarea acestuia într-o categorie, respectiv: începător, intermediar, avansat.

 

 1. Scopul și obiectivele specifice

Art.15. Trecerea de la un nivel de studiu la altul se va face în urma deciziei profesorului de specialitate și va fi luată în funcție de progresul cursantului.

Art.16. Cursanții Programului vor avea ocazia să participe la Evenimentele culturale organizate de Casa Artelor Dinu Lipatti, atât în cadrul unor Recitaluri dedicate în mod specific Programului „I Love Lipatti – Junior”, cât și în cadrul altor Evenimente artistice.

Art.17. Cursanții care vor încheia un an de studiu în cadrul Programului vor obține o Diplomă de participare și vor fi prezentați părinților și publicului în cadru unui Recital extraordinar dedicat lor.

 

 1. Perioada de înscriere

Art.18. Înscrierea la cursuri se va face în mod permanent pe parcursul anului pentru minimum un an de studiu, optând pentru unul dintre următoarele abonamente:

 1. Abonament lunar cu 4 ședințe de curs (o ședință individuală / săptamână)
 2. Abonament lunar cu 8 ședințe de curs (două ședințe individuale / săptămână)
 3. Abonament trimestrial cu 12 ședințe de curs (o ședință individuală / săptămână)
 4. Abonament trimestrial cu 24 ședințe de curs (două ședințe individuale / săptămână)

 

 • Perioada de desfășurare

Art.19. Cursurile se organizează pe toată perioada anului calendaristic, excepție fiind zilele sărbătorilor legale stabilite prin lege.

Art.20. Pentru perioada vacanțelor școlare se stabilește un calendar personalizat pentru fiecare cursant, având în vedere programul cursantului și al profesorului din timpul vacanței.

Art.21. Cursurile se desfășoară prin înscrierea cursantului pentru un an de curs și alegerea unuia dintre cele patru tipuri de abonament, cu o frecvență minimă de o ședință individulă  (o oră de curs) pe săptămână.

Art.22. Programarea ședințelor se face de comun acord cu profesorul de specialitate, având în vedere programul cursantului, programul profesorului și intervalele orare încă neocupate de către alți cursanți.

Art.23. Structura calendaristică a Programului va fi realizată de Organizator alături de profesorul de specialitate și va  ține cont de Sărbătorile Naționale și alte evenimente importante.

 

 • Tarife

Art.24. Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 15 din 31.01.2023 au fost aprobate tarifele Casei Artelor Dinu Lipatti privind organizarea Cursurilor de pian clasic din cadrul Programului “I Love Lipatti – Junior”, astfel:

 

 1. Cursuri de pian clasic – tarife abonament LUNAR (4 ședințe individuale/ lună)

         280 lei / 4 ședințe nivel începător până în 7 ani, ședință individuală de 25 min

         400 lei / 4 ședințe nivel începător peste 7 ani, ședința individuală de 50 de minute

         400 lei / 4 ședințe nivel intermediar, ședință individuală de 50 minute

         480 lei / 4 ședințe nivel avansați, ședință invidividuală de 50 minute

 

 1. Cursuri de pian clasic – tarife abonament LUNAR (8 ședințe individuale / lună)

         560 lei / 8 ședințe nivel începător până în 7 ani, ședință individuală de 25 min

         800 lei / 8 ședințe nivel începător peste 7 ani, ședința individuală de 50 de minute

         800 lei / 8 ședințe nivel intermediar, ședință individuală de 50 minute

         960 lei / 8 ședințe nivel avansați, ședință invidividuală de 50 minute

 

 1. Cursuri de pian clasic – tarife abonament TRIMESTRIAL (12 ședințe individuale)

         720 lei / 12 ședințe nivel începător până în 7 ani, ședință individuală de 25 min

         1.000 lei / 12 ședințe nivel începător peste 7 ani, ședința individuală de 50 de minute

         1.000 lei / 12 ședințe nivel intermediar, ședință individuală de 50 minute

         1.200 lei / 12 ședințe nivel avansați, ședință invidividuală de 50 minute

 

 1. Cursuri de pian clasic – tarife abonament TRIMESTRIAL (24 ședințe individuale)

         1.440 lei / 24 ședințe nivel începător până în 7 ani, ședință individuală de 25 min

         2.000 lei / 24 ședințe nivel începător peste 7 ani, ședința individuală de 50 de minute

         2.000 lei / 24 ședințe nivel intermediar, ședință individuală de 50 minute

         2.400 lei / 24 ședințe nivel avansați, ședință invidividuală de 50 minute

Art.25. Plata se efectuează în baza facturii emise de către Organizator, având în vedere tipul de abonament ales de către cursant sau reprezentantul legal al acestuia.

Art.26. Emiterea facturii de către Organizator și efectuarea plății prin virament bancar de către Cursant are loc astfel încât creditarea contului Organizatorului să se realizeze cel mai târziu cu două zile lucrătoare înainte de începerea perioadei unui nou abonament lunar sau trimestrial.

Art.27. Plata facturii se poate face și în numerar prin casieria instituției, data de referință a îndeplinirii obligației de plată fiind cel târziu cu două zile lucrătoare înainte de începerea perioadei unui nou abonament lunar sau trimestrial, respectiv data emiterii documentului de încasare de către Organizator.

 

 1. Drepturi și obligații ale Organizatorului

Art.28. Organizatorul are următoarele drepturi și obligații:

 1. Să organizeze cursurile Programului „I Love Lipatti – Junior” în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei Artelor Dinu Lipatti și al prezentului Regulament;
 2. Să înregistreze, să fixeze și să transmită în direct (live) sau înregistrări, Evenimentele culturale proprii în cadrul cărora vor participa Cursanții;
 3. Să inspecteze periodic modul de desfășurare al cursurilor, prezența la cursuri și activitatea Profesorului;
 4. Să promoveze prin toate mijloacele disponibile Programul;
 5. Să asigure baza materială necesară bunei desfășurări, respectiv cadrul organizatoric și logistic;
 6. Să asigure fără discriminare activitatea de predare a cursurilor tuturor elevilor selectați și înscriși;
 7. Să asigure remunerația Profesorului;
 8. Să asigure comunicarea dintre Profesor și Cursant prin punerea la dispoziția acestora a unei adrese de e-mail dedicate Programului prin care se vor transmite detalii/informații/evenimente/program;
 9. Să asigure coordonarea Programului pe toată durata acestuia prin desemnarea unui angajat din cadrul instituției;
 10. Să ia toate măsurile necesare și utile pentru desfășurarea Programului;
 11. Să mențină legătura cu Profesorul și Cursanții și să răspundă eventualelor solicitări transmise de către părinții/ tutorii copiilor incluși în Programului;
 12. Să respecte termenele de desfășurare ale Programului, cu excepția situațiilor de forță majoră, astfel cum sunt ele definite de legislația în vigoare;
 13. Să convoace şi să organizeze întâlniri periodice de lucru cu Profesorul/Profesorii în vederea îmbunătăţirii desfăşurării Programului;
 14. Să emită facturile aferente cursurilor și să aducă la cunoștința cursanților datele limită pentru achitarea taxei de curs.
 15. Să întrerupă desfășurarea Programului cu respectarea transmiterii unei notificări către cursanți și cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile. În acest caz, Organizatorul are obligația de a restitui contravaloarea cursurilor neefectuate și achitate de către Cursanți.
 16. Să aleagă sau să înlocuiască Profesorul care va susține orele de cursuri de pian, fără a aduce atingere frecvenței și calității cursului;
 17. Să modifice ziua și ora de susținere a unei ore de curs pe baza unei notificării prealabile a Cursantului, notificare transmisă cel mai tarziu până la ora 20:00 a zilei anterioare programarii inițiale. Dacă ziua și ora susținerii unei ore de curs au fost modificate de Organizator fără respectarea prevederilor de mai sus, ora de curs va fi considerată neefectuată și atrage obligarea Organizatorului la o nouă reprogramare a acesteia cu informarea corespunzătoare a Cursantului cu cel putin 3 zile înainte;

 

 1. Drepturi și obligații ale profesorilor

Art.29. Profesorul are următoarele drepturi și obligații:

 1. Să facă dovada competențelor sale prin documente specifice – diplome, atestate, adeverințe – însoțite de un CV actualizat;
 2. Să predea, la începutul Programului, o programă (un calendar) de lucru;
 3. Să mențină legătura cu reprezentanții Organizatorului, precum și cu părinții/tutorii/cursanții înscriși în cadrul Programului;
 4. Să răspundă solicitărilor transmise de către părinţii/tutorii/cursanții înscrişi în cadrul Programului şi să menţină legătura cu aceştia;
 5. Să examineze potențialii cursanți, în cadrul Preselecției, la început de curs. Profesorul are dreptul de a nu selecta candidații care nu au abilități muzicale. Cursurile vor fi grupate în funcţie de vârsta şi abilităţile cursanților pe trei module: începători, intermediari şi avansaţi, ca urmare a selecţiei realizate de către Profesor;
 6. Să organizeze și să susțină desfășurarea cursurilor;
 7. Să participe la manifestări artistice organizate de către Casa Artelor Dinu Lipatti în cadrul Evenimentelor dedicate Programului;
 8. Să mențină și să completeze catalogul conform tuturor cerințelor din paginația acestuia;
 9. Să completeze procesele-verbale de examinare;
 10. Să predea, până la data de 10 a lunii următoare prestării activității, raportul de activitate (procesul verbal de recepție) pentru luna anterioară;
 11. Să transmită regulat, la cererea Organizatorului, materiale foto și/ sau video/ audio în vederea promovării Programului sau pentru realizarea diferitelor expoziții, respectând termenele și solicitările impuse de Organizator;
 12. Să promoveze prin toate mijloacele disponibile Programul;
 13. Să își însușească riscurile inerente aferente desfășurării activității;
 14. Să respecte regulile disciplinare stabilite de Organizator;
 15. Să respecte normele de protecție a muncii, P.S.I. și situații de urgență specifice activității desfășurate;
 16. Să asigure îndeplinirea acestor obligații cu profesionalism, la capacitate și eficiență maximă, pe toată durata contractului;
 17. Să fie remunerat în conformitate cu prevederile Contractului ce urmează a fi încheiat cu Organizatorul;
 18. Să fie notificat în prealabil cu privire la schimbarea prezentului Regulament;
 19. Să nu facă acte sau fapte de natură să aducă atingere bunului renume al Organizatorului și să nu prejudicieze imaginea Casei Artelor Dinu Lipatti sau a conducătorului instituției și a personalului acesteia;
 20. Să respecte confidențialitatea asupra informațiilor de care ia la cunoștință întâmplător sau în mod direct în cadrul instituției Casei Artelor Dinu Lipatti, în caz contrar urmând a răspunde în mod patrimonial pentru eventualele prejudicii cauzate;
 21. Să nu filmeze sau să înregistreze audio-video pe orice suport, fără acordul expres și scris al Organizatorului, în incinta Casei Artelor Dinu Lipatti;
 22. Să respecte prezentul Regulament și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Organizatorului.

 

 1. Drepturi și obligații ale cursanților

Art.30. Cursantul are următoarele drepturi și obligații:

 1. Să se înscrie în cadrul Programului și să susțină examinarea realizată de către Profesor în urma căreia va fi acceptat sau nu în Program;
 2. Să beneficieze, fără discriminare, de activitatea de predare a Cursurilor pentru care au optat și la care au fost admiși;
 3. Să solicite și să obțină, pe bază de cerere scrisă, adeverința care să ateste calitatea de cursant al Programului;
 4. Să beneficieze, fără discriminări, de baza materială asigurată, în măsura posibilităților, de către instituţie;
 5. Să frecventeze orele de curs în cadrul Programului conform Calendarului stabilit de comun acord cu Profesorul;
 6. Să respecte orarul stabilit;
 7. Să aibă un comportament decent, să păstreze, în bună stare, dotările puse la dispoziție de către Organizator și Profesor, în caz contrar fiind angajată răspunderea patrimonială, conform reglementărilor legale;
 8. Să achite contravaloarea cursului în cuantumul și la termenele stabilite de către Organizator, în caz contrar, cei în cauză își vor pierde calitatea de cursant;
 9. Să completeze fișa de înscriere, însușindu-și întocmai prevederile cuprinse în aceasta și Regulament, obligându-se să îi respecte prevederile;
 10. Să anunțe Organizatorul și Profesorul în scris și motivat cu cel puțin o zi înainte de curs privind imposibilitatea frecventării cursului, în caz contrar cursul va fi considerat efectuat;
 11. Cursantul care însumează pe parcursul unui an de curs mai mult de 3 (trei) absențe nemotivate consecutive își va pierde calitatea de cursant, precum și taxele achitate pentru frecventarea cursurilor;
 12. Cursantul are dreptul, în cazul în care va respecta punctul 10 (de a anunța Profesorul și Organizatorul de imposibilitatea de a frecventa următorul curs), să reprogrameze împreună cu Profesorul și Organizatorul cursul la care nu a putut participa. Reprogramarea și susținerea cursurilor va fi efectuată în următoarele 14 zile. În cazul în care Cursantul nu se va prezenta, din orice motive, la cursul reprogramat, acesta va pierde cursul neefectuat, iar Organizatorul nu va fi obligat să restituie taxa pentru cursul neefectuat;
 13. Cu excepția unor situații medicale justificate, amânarea unei lecții poate fi solicitată de către Cursant o singură dată într-o lună calendaristică;
 14. Cursantul are dreptul să întrerupă cursurile cu respectarea următoarelor mențiuni:
 15. în cazul în care Cursantul decide întreruperea cursului din orice motiv la sfârșitul perioadei deja achitate și prestate, acesta nu mai are niciun fel de obligație față de Organizator și Profesor;
 16. în cazul în care Cursantul decide întreruperea cursului din orice motiv pe parcursul unei perioade de curs deja achitate, acesta are obligația de a notifica acest aspect cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de efectuarea următorului curs. În acest caz de întrerupere unilaterală, Cursantul nu va avea dreptul să solicite restituirea orelor de curs deja achitate;
 17. în cazul în care Cursantul decide întreruperea cursului din motive medicale, dovedite prin documente medicale, care îl împiedică să susțină lecțiile, de comun acord cu Organizatorul, se poate alege una din următoarele situații: (1) Cursurile vor fi suspendate până la momentul la care Cursantul va avea posibilitatea medicală să le reia, iar în această situație va prezenta Organizatorului o adeverință medicală din care să rezulte că este apt pentru continuarea cursurilor; (2) Cursurile vor fi întrerupte în mod definitiv cu obligația Cursantului de a anunța acest aspect în scris Organizatorului în termen de 5 zile de la data la care a intervenit evenimentul care conduce la imposibilitatea continuării cursurilor, Organizatorul având obligația în acest caz de a restitui contravaloarea cursurilor neefectuate în termen de 30 zile. În cazul în care Cursantul nu va anunța conform prevederilor menționate Organizatorul, acesta din urmă nu va avea obligația de a restitui contravaloarea cursurilor neefectuate.
 18. Persoanele care au calitatea de cursanți ai Programului „I Love Lipatti – Junior” și care participa ca interpreți la alte manifestări artistice care nu aparțin Organizatorului, nu se pot prezenta în calitate de cursant al Casei Artelor Dinu Lipatti și al Programului „I Love Lipatti – Junior”, fără obținerea acordului prealabil și scris al Casei Artelor Dinu Lipatti. În caz contrar persoana în cauză poate răspunde patrimonial, proporțional cu eventualele prejudicii de imagine cauzate Organizatorului;
 19. Să desfăşoare o activitate continuă de pregătire prin studiu individual, care să-i asigure o pregătire cât mai eficientă în domeniul ales;
 20. Să nu facă acte sau fapte de natură să aducă atingere bunului renume al Organizatorului și să nu prejudicieze imaginea Casei Artelor Dinu Lipatti sau a conducătorului instituției și a personalului acesteia;
 21. Să respecte confidențialitatea asupra informațiilor de care ia la cunoștință întâmplător sau în mod direct în cadrul Casei Artelor Dinu Lipatii, în caz contrar urmând a răspunde în mod patrimonial pentru eventualele prejudicii cauzate;
 22. Să nu filmeze sau să înregistreze audio-video pe orice suport, fără acordul expres și scris al Organizatorului, în incinta Casei Artelor Dinu Lipatti;
 23. Să respecte prezentul Regulament și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Organizatorului.

 

 • Protecția datelor cu caracter personal

Art.31. Prin date cu caracter personal înțelegem: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online,  sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Art.32. Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau codificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combaterea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Art.33. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face respectând principiile: a) prelucrarea se face în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată; b) colectarea se face în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri, prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale; c) datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (reducerea la minim a datelor); d) datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care nu sunt exacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrare, sunt șterse sau rectificate fără întârziere; e) datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășeste perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; acestea pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public; f) acestea sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (integritate și confidențialitate);

Art.34. Organizatorul prelucrează date cu caracter personal în următoarele condiții:

 1. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de începerea unui contract;
 2. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care revine instituției;
 3. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitatea autorității publice cu care este investit operatorul.

Art.35. Organizatorul prelucrează date cu caracter personal în următoarele situații:

 1. ale angajaților proprii sau a foștilor angajați;
 2. ale potențialilor angajați în momentul în care aplică pentru un post disponibil în cadrul instituției;
 3. ale colaboratorilor instituției;
 4. ale cursanților instituției, potențiali sau foști.

Art.36. În ceea ce privește colectarea și gestionarea de date ale acestor persoane, Organizatorul respectă Legislația Europeană și cea națională.

Art.37. Organizatorul are obligația de a furniza persoanelor vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal informații cu privire la:

 1. identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;
 2. datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor;
 3. scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;
 4. interesele legitime urmărite de operator sau o parte terță;
 5. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 6. dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.

Art.38. În momentul în care datele cu caracter personal sunt obținute, Organizatorul, în calitate de operator, furnizează persoanei vizate următoarele informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă:

 1. perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 2. interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță;
 3. existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării și a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
 4. atunci când prelucrarea are la bază consimțământul persoanei vizate, existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 5. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal;
 6. sursa din care provin datele cu caracter personal și, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public;
 7. existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și informații pertinente privitoare la logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Art.39. Casa Artelor Dinu Lipatti, în calitate de operator furnizează informațiile:

 1. într-un termen rezonabil după obținerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ținându-se seama de circumstanțele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 2. dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel tarziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă;
 3. dacă se intenționează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.

Art.40. În cazul în care se intenționează prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obținute, Organizatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice alte informații suplimentare relevante.

Art.41. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal ce o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

 1. scopurile prelucrării;
 2. categoriile de date cu caracter personal vizate;
 3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
 4. existența dreptului de a solicita instituției rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
 5. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.

Art.42. Persona vizată are dreptul de a obține de la Organizator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Art.43. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Organizatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru împlinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare.
 3. persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive juridice care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.

Art. 44. Persoana vizată are dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 1. persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioada de timp care îi permite instituției să verifice exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul prelucrării dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 4. persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale instituției prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Art.45. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul punctului 14, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

Art.46. Organizatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate. Organizatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Art.47. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat Organizatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ. Dreptul menționat nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cazul exercitării unei autorități oficiale cu care este investit Organizatorul.

Art.48. Persoana vizată are dreptul, în orice moment, de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află prelucrarea în temeiul consimțământului anterior dat. Organizatorul nu mai prelucrează datele respective decât dacă prelucrarea se face în alt temei decât consimțământul persoanei.

Art. 49. Organizatorul se asigură în permanență că sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării. De asemenea, Organizatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura gradul de prelucrare a datelor, perioada de stocare precum și acesibilitatea datelor.

 

Art.50. Solicitarea de către Casa Artelor Dinu Lipatti a acceptului de prelucrare a datelor personale se face în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 2016/679, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele personale vor fi prelucrate numai în legătură cu Programul „I Love Lipatti – Junior”, respectiv înregistrarea participanților și transmiterea de comunicări în format electronic, numai în legătură cu conținutul programului și raportat la situații punctuale (confirmarea înregistrării formularului de înscriere, transmiterea de informații cu caracter general, transmiterea de informații referitoare la calendarul activităților – orar, loc de desfășurare, perioadele de evaluare, rezultatele evaluărilor și, după caz, alte informații legate de program).

 

Art.60. Prezentul Regulament va fi pus la dispoziția celor interesați și va fi făcut public în toate mediile pe care le poate accesa Organizatorul, în funcție de disponibilitățile sale.